ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS A COOKIES HASZNÁLATA

A jelen adatvédelmi szabályzat és cookie-használati szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi irányelvek”) a Helbo sp. z o.o. (székhelye: Krakkó, www.helbo.pl) (a továbbiakban: „Weboldal”) weboldalán a Felhasználók személyes adatainak kezelésére és a cookie-k gyűjtésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Weboldal használata előtt a Felhasználónak el kell olvasnia az Adatvédelmi irányelveket. Az adatvédelmi irányelvek célja többek között a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett tájékoztatási kötelezettség végrehajtása.

Ez az adatvédelmi szabályzat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó információkat is tartalmaz:

 • a Helbo sp. z o.o.-val kapcsolatba lépő személyek. (telefonon, e-mailben, kapcsolat-felvételi űrlapon, levélben), vagy akikkel a Helbo sp. z o.o. kapcsolatba lépett. (telefonon, e-mailben, levélben),
 • olyan személyek, akik a krakkói székhelyű Helbo sp. z o.o. szerződő feleinek, munkavállalói vagy képviselői,

INFORMÁCIÓK A KRAKKÓI SZÉKHELYŰ HELBO SP. Z O.O. WEBOLDALAI FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA  

 

INFORMÁCIÓ A HELBO SP. Z O. O-VAL KAPCSOLATBA LÉPŐ ÜZLETI PARTNEREKNEK, MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS AZ ÜZLETI PARTNEREK KÉPVISELŐINEK.  ÁRMILYEN FORMÁBAN (TELEFONON, E-MAILBEN, KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPON, LEVÉLBEN), VALAMINT AKIKKEL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATBA LÉP A HELBO SP. Z O. O. (TELEFONON, E-MAILBEN, LEVÉLBEN)

Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője:

Mi, azaz a krakkói székhelyű Helbo sp. z o.o. vagyunk az Ön személyes adatainak kezelői. A következő módokon léphet velünk kapcsolatba:

 • postai úton a következő címen: Helbo sp. z o.o., székhelye: Krakkó, ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków,
 • e-mailben: hungary@helbo.pl,
 • telefonon: + 48 12 651 10 85.

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait: 

Az Ön személyes adatai a következő célokból és jogalapokon kezelhetők:

 1. Az Ön által feltett kérdésekre való válaszadás és az Önnel való kapcsolatfelvétel az Ön által felvetett ügyekben, például egy kapcsolat-felvételi űrlapon vagy az e-mail címünkre küldött üzenet segítségével. Az adatkezelés jogalapja az adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a válaszadás szükségességéből áll.
 2. Kapcsolatfelvétel Önnel az aktuális kérdésekben, beleértve különösen a köztünk és Ön vagy az Ön által képviselt szervezet közötti szerződések teljesítését, ajánlatok bemutatása, megrendelések és megbízások fogadása, kérdések megválaszolása. Az adatfeldolgozás jogalapja a Mi jogos érdekünk. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amely magában foglalja az üzleti partnereinkkel való folyamatos kapcsolattartás szükségességét.
 3. A köztünk és Ön vagy az Ön által képviselt szervezet között létrejött szerződések végrehajtása, beleértve a megbízások elfogadását és végrehajtását, a megbízások leadását, a szerződések megkötését, a számviteli tevékenységek elvégzését, a számviteli szolgáltatásokat, a behajtást. Az adatfeldolgozás jogalapja a szerződés teljesítésének szükségessége vagy az Önnel történő szerződéskötés előtti intézkedések meghozatala (A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), valamint jogos érdekünk (A GDPR 1. cikkének f) pontja), amely az üzleti partnerekkel kötött szerződések megfelelő végrehajtásának szükségességéből áll.
 4. A weboldalak használata biztonságának biztosítása, a felhasználók igényeihez való igazítása, saját szolgáltatások és áruk marketingjének lebonyolítása. A jogalap az adatkezelő jogos érdeke. (A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), amely magában foglalja annak szükségességét, hogy biztosítani kell a weboldal használatának biztonságát és a használat kényelmét, valamint saját szolgáltatásaink és áruink felajánlásának lehetőségét.
 5. Törvényi kötelezettségeink teljesítése, beleértve különösen az adótörvényből eredő kötelezettségeinket. A jogalap az adatkezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja).
 6. Az esetleges követelések meghatározása, biztosítása és érvényesítése mind a mi oldalunkon, mind az Ön részéről. A jogalap az adatkezelő jogos érdeke. (A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a követelések megállapításának, kivizsgálásának vagy védelmének lehetőségét foglalja magában.

Az adatok címzettjei:

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, akiknek kiszervezzük a személyes adatok feldolgozását. Ezek közé a szervezetek közé tartoznak az informatikai szolgáltatók, a számviteli és könyvelési szolgáltatók, a postai és futárszolgáltatók, a jogi vagy könyvvizsgálói szolgáltatók. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat:

Az Ön személyes adatait a fent meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. Ha:

 1. Az Ön személyes adatait az Önnel vagy az Ön által képviselt szervezettel kötött szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük, azokat a szerződés teljesítésének időtartamára és – a szükséges mértékben – annak a naptári évnek a végétől számított 5 évig tároljuk, amelyben a termék értékesítésére vonatkozó szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban esedékes adófizetési határidő lejárt, vagy hosszabb ideig, ha ez a törvény rendelkezéseiből vagy az e szerződésből eredő követelések elévülési idejéből következik,
 2. Ön kapcsolatba lépett velünk, adatait a kapcsolatfelvétel befejezését követő 3 évig kezeljük.

Ha az Ön személyes adatai már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat feldolgozták, akkor azokat a mi és az Ön esetleges követeléseinek megállapítása, kivizsgálása vagy az azokkal szembeni védekezés céljából kezeljük, kizárólag a törvényben meghatározott követelések elévülési idejéig.

A személyes adatok meg nem adásának következményei

Azon esetektől eltekintve, amikor a személyes adatok megadása törvényi előírás, a személyes adatok megadása teljesen önkéntes, de ennek elmulasztása megnehezíti vagy lehetetlenné teszi számunkra a fent meghatározott célok teljesítését.

Milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:

Garantáljuk a GDPR rendelkezései alapján, az Önt megillető valamennyi jog gyakorlását.  Ennek megfelelően:

 1. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy hogyan és milyen mértékben kezeljük az Ön személyes adatait, és joga van ahhoz, hogy hozzáférjen azokhoz,
 2. Ha Ön azt észleli, hogy az általunk kezelt személyes adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, joga van kérni a helyesbítést vagy kiegészítést,
 3. Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését:
  • ha az Ön adatai már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtöttük őket,
  • az Ön hozzájárulása visszavonásra kerül,
  • Ön tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen, és a feldolgozásnak nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokai,
  • Az Ön adatait jogellenesen kezelik,
  • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.
 4. Ön kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását:
  • ha Ön vitatja személyes adatainak szabályosságát – egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontosságának ellenőrzését,
  • ha Ön úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, de nem kéri azok törlését,
  • kiderül, hogy már nincs szükségünk az Ön személyes adataira azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtöttük őket, de szüksége lehet rájuk az igényei érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen – mindaddig, amíg meg nem állapítják, hogy jogos érdekeink felülírják-e az Ön tiltakozásának okait.
 5. Az Ön személyes adataival kapcsolatban, amelyeket jogos jogi érdekünk alapján dolgozunk fel, Önnek joga van tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból.
 6. Azon személyes adatai tekintetében, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján kezelünk, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
 7. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a következőkön alapul:
  • Az Ön beleegyezésén vagy
  • az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy
  • az Ön kérésére történő, szerződéskötést megelőző intézkedés megtételéhez szükséges, vagy
  • a feldolgozás automatikus

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható számítógépes formátumban (pl. PDF formátumban) kapja meg tőlünk. Ön továbbíthatja ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek, vagy kérheti, hogy mi továbbítsuk azokat egy másik adatkezelőnek. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha egy ilyen üzenetküldés technikailag lehetséges.

8. Önnek joga van panaszt benyújtani a személyes adatok általunk végzett feldolgozásával kapcsolatban a felügyeleti szervhez, azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez, címe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa címen.

Információk az automatizált döntéshozatalról

A weboldalak használata során gyűjtött személyes adataival kapcsolatban, az Ön adatai profilalkotás tárgyát képezhetik. Az Ön személyes adatai felhasználhatóak az Ön személyes preferenciáinak és érdeklődési körének elemzésére vagy előrejelzésére. Nem hozunk olyan döntéseket, amelyek kizárólag automatizált feldolgozásra épülnek, beleértve a profilalkotást is, és jelentős hatással vannak az érintettre. A nekünk más módon megadott személyes adatait illetően nem használunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezen jogok gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A címadatok fent találhatók.

 

COOKIES FÁJLOK

Mik azok a cookies fájlok?

A “cookies” fájlok” információs adatok, főleg szöveges fájlok, melyek a felhasználók végberendezésein vannak eltárolva és az internetes szolgáltató oldal felhasználására szolgálnak. Ezek szöveges fájlok, amelyek tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a tárolás idejét a végberendezésen és egy egyedi számot. A cookies fájlok statisztikai adatokat szolgáltatnak a Rendszergazda számára a felhasználói forgalomról, a felhasználói aktivitásról és a weboldal használatáról. Ezek lehetővé teszik számukra, hogy a tartalmat és a szolgáltatásokat a Felhasználó preferenciáihoz igazítsák.

A “cookie” kifejezés a cookie -kra és más hasonló eszközökre vonatkozik, amelyeket a személyes adatok feldolgozásáról és az elektronikus hírközlési ágazat magánéletének védelméről szóló 2009 /136 / EK európai parlamenti irányelv (a magánéletről és az elektronikus hírközlésről szóló irányelv), valamint A távközlési törvény 173. cikke ír le.

Mire használják a cookie-kat?

A cookie -k használatával kapcsolatban a legfontosabb információkat közöljük az alkalmazásukról.

 1. A cookies-mechanizmust nem használjuk arra, hogy bármilyen információt szerezzünk a Felhasználókról, kivéve a Webhelyen tanúsított viselkedésükre vonatkozó információkat.
 2. A cookies fájlok a weboldal használatára szolgálnak. Az üzemeltető ezeket a fájlokat a következőkre használja:
  • a bejelentkezés és a felhasználó munkamenetének fenntartása a webhely minden következő oldalán, amelynek köszönhetően például a felhasználónak nem kell újra megadnia a felhasználónevet és a jelszót a webhely minden aloldalán,
  • a weboldal tartalmának a felhasználó egyéni preferenciáihoz való igazítása, először is, ezek a fájlok mindenek előtt felismerik a készülékét, hogy preferenciái szerint jelenítse meg az oldalt,
  • olyan statisztikák készítéséhez, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a webhely látogatói a honlapokat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását; a honlap lehető legjobb működésének biztosítása érdekében integrálásra került egy olyan szolgáltatás, amely elemzi a webhely forgalmát. Ezt a szolgáltatást statisztikai célokra használjuk, ami segít nekünk abban, hogy a Szolgáltatást jobban az Ön igényeihez igazítsuk. Az általunk használt szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát a következő címen olvashatja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu (Google)
  • a reklámtartalom szöveges és grafikus formában történő adaptálása remarketing segítségével (pl. Google Analytics, Facebook).
 3. A Webhelyen két fő cookies típust használunk:
  • „kísérő” („session cookies”): a „kísérő” cookies-ek átmeneti fájlok melyek a Felhasználó végberendezésén vannak eltárolva a kijelentkezés időpontjáig, az internetes oldal elhagyásáig vagy a program (internet böngésző) kikapcsolásáig,
  • „állandó” („persistent cookies”): Az „állandó” cookies-ek a Felhasználó végberendezésén vannak eltárolva a cookies fájlokban megjelölt időpontig vagy a Felhasználó által ezek törlésének idejéig.
 4. A Webhelyen a következő típusú cookies fájlokat használjuk:
  • „szükséges” cookies fájlok, amelyek lehetővé teszik a Webhelyen elérhető szolgáltatások használatát, pl. hitelesítési sütik, amelyeket a Webhelyen hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használnak,
  • a biztonság garantálására szolgáló cookies fájlok, pl. a Webhelyen történő hitelesítéssel való visszaélések felderítésére,
  • „hatékonysági” cookies fájlok, amelyek lehetővé teszik a Webhely oldalainak használatára vonatkozó információk gyűjtését,
  • „funkcionális” cookies fájlok, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások “megjegyzését” és a Felhasználó felületének személyre szabását, pl. a kiválasztott nyelv vagy a Felhasználó származási régiója, a betűméret, a weboldal elrendezése stb. tekintetében.

Hogyan lehet letiltani a cookies fájlokat?

Alapesetben az internetes böngészésre szolgáló program alapértelmezés szerint lehetővé teszi a Cookie-kk elhelyezését a végfelhasználói berendezésen. Ezek a beállítások megváltoztathatóak olyan módon, hogy blokkolja a Cookie fájlok automatikus kiszolgálását az internetes böngésző beállításaiban, vagy minden egyes alkalommal tájékoztassa azok a felhasználó eszközére történő küldéséről.

A cookies fájlok használatának lehetőségéről és módjáról részletes információ a böngészők beállításaiban, illetve a legnépszerűbb böngészők esetében a következő weboldalakon található:

–  Internet Explorer böngészőben

–  Mozilla Firefox böngészőben

–  Chrome böngészőben

–  Safari böngészőben

–  Opera böngészőben

Az Adminisztrátor tájékoztatja, hogy a cookies fájlok használatának korlátozásai hatással lehetnek a Webhely néhány oldalán elérhető némely funkcionalitásra.

Scroll to top